Badminton

26

August, 2023

SLUG XIV - Preliminary Rounds - Group A - Match 24

Badminton - Female | University of Sri Jayewardenepura Vs University Of Peradeniya

University of Sri Jayewardenepura Score : 3
University Of Peradeniya Score : 0

Won : University of Sri Jayewardenepura
Badminton

26

August, 2023

SLUG XIV - Preliminary Rounds - Group B - Match 01

Badminton - Female | University Of Colombo Vs Gampaha Wickramarachchi University

University Of Colombo Score : 3
Gampaha Wickramarachchi University Score : 0

Won : University Of Colombo
Badminton

26

August, 2023

SLUG XIV - Preliminary Rounds - Group C - Match 02

Badminton - Female | Eastern University Vs University of Vavuniya

Eastern University Score : 3
University of Vavuniya Score : 0

Won : Eastern University
Badminton

26

August, 2023

SLUG XIV - Preliminary Rounds - Group D - Match 03

Badminton - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Jaffna

University Of Kelaniya Score : 3
University Of Jaffna Score : 2

Won : University Of Kelaniya
Badminton

26

August, 2023

SLUG XIV - Preliminary Rounds - Group D - Match 03

Badminton - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Jaffna

University Of Kelaniya Score : 3
University Of Jaffna Score : 2

Won : University Of Kelaniya
Badminton

26

August, 2023

SLUG XIV - Quarter Finals

Badminton - Male | University Of Colombo Vs University Of Ruhuna

University Of Colombo Score : 3
University Of Ruhuna Score : 0

Won : University Of Colombo
Badminton

26

August, 2023

SLUG XIV - Quarter Finals

Badminton - Male | University Of Moratuwa Vs Wayamba University

University Of Moratuwa Score : 3
Wayamba University Score : 0

Won : University Of Moratuwa
Hockey

26

August, 2023

SLUG XIV - Preliminary Rounds - Group C - Match 09

Hockey - Male | University Of Peradeniya Vs University Of Ruhuna

University Of Peradeniya Score : 0
University Of Ruhuna Score : 1

Won : University Of Ruhuna
Hockey

26

August, 2023

SLUG XIV - Preliminary Rounds - Group B - Match 10

Hockey - Male | University Of Jaffna Vs University Of Moratuwa

University Of Jaffna Score : 0
University Of Moratuwa Score : 1

Won : University Of Moratuwa
Hockey

26

August, 2023

SLUG XIV - Preliminary Rounds - Group C - Match 09

Hockey - Female | University Of Colombo Vs University Of Moratuwa

University Of Colombo Score : 4
University Of Moratuwa Score : 0

Won : University Of Colombo