Netball

27

August, 2019

SLUG XIII 2019 - Preliminary Round - Match No. 15

Netball - Female | University Of Peradeniya Vs Eastern University

University Of Peradeniya Score : 40
Eastern University Score : 9

Won : University Of Peradeniya
Netball

27

August, 2019

SLUG XIII 2019 - Preliminary Round - Match No. 16

Netball - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Ruhuna

University Of Kelaniya Score : 31
University Of Ruhuna Score : 17

Won : University Of Kelaniya
Netball

27

August, 2019

SLUG XIII 2019 - Preliminary Round - Match No. 17

Netball - Female | University Of Colombo Vs Sabaragamuwa University

University Of Colombo Score : 31
Sabaragamuwa University Score : 16

Won : University Of Colombo
Netball

27

August, 2019

SLUG XIII 2019 - Preliminary Round - Match No. 18

Netball - Female | University Of Moratuwa Vs University of Sri Jayewardenepura

University Of Moratuwa Score : 21
University of Sri Jayewardenepura Score : 32

Won : University of Sri Jayewardenepura
Rowing

24

August, 2019

B scull

Rowing - Male | University Of Moratuwa Vs University Of Colombo

University Of Moratuwa Score : 4min 07s
University Of Colombo Score : 4min 13s

Won : University Of Moratuwa
Rowing

24

August, 2019

B pair

Rowing - Female | University Of Colombo Vs University Of Moratuwa

University Of Colombo Score : 4min 33s
University Of Moratuwa Score : 4min 37s

Won : University Of Colombo
Rowing

24

August, 2019

A scull

Rowing - Male | University Of Colombo Vs University Of Moratuwa

University Of Colombo Score : 3min 59s
University Of Moratuwa Score : 4min 07s

Won : University Of Colombo
Rowing

24

August, 2019

A pair

Rowing - Female | University Of Colombo Vs University Of Moratuwa

University Of Colombo Score : 4min 16s
University Of Moratuwa Score : 4min 36s

Won : University Of Colombo
Rowing

24

August, 2019

B scull

Rowing - Female | University Of Moratuwa Vs University Of Colombo

University Of Moratuwa Score : 5min 02s
University Of Colombo Score : 5min 13s

Won : University Of Moratuwa
Rowing

24

August, 2019

B pair

Rowing - Male | University Of Moratuwa Vs University Of Colombo

University Of Moratuwa Score : 3min 51s
University Of Colombo Score : 3min 58s

Won : University Of Moratuwa