Hockey

16

September, 2018

SJP vs JAF (SEMI FINAL 02)

Hockey - Male | University of Sri Jayewardenepura Vs University Of Jaffna

University of Sri Jayewardenepura Score : 1
University Of Jaffna Score : 0

Won : University of Sri Jayewardenepura
Hockey

16

September, 2018

SAB vs COL (CONSOLATION FINAL)

Hockey - Female | Sabaragamuwa University Vs University Of Colombo

Sabaragamuwa University Score : 0 (2)
University Of Colombo Score : 0 (0)

Won : Sabaragamuwa University
Hockey

16

September, 2018

MOR vs JAF (CONSOLATION FINAL)

Hockey - Male | University Of Moratuwa Vs University Of Jaffna

University Of Moratuwa Score : 2
University Of Jaffna Score : 0

Won : University Of Moratuwa
Hockey

16

September, 2018

RAJ vs SJP (FINAL)

Hockey - Male | Rajarata University Vs University of Sri Jayewardenepura

Rajarata University Score : 1
University of Sri Jayewardenepura Score : 0

Won : Rajarata University
Hockey

16

September, 2018

MOR vs KEL (FINAL)

Hockey - Female | University Of Moratuwa Vs University Of Kelaniya

University Of Moratuwa Score : 1 (2)
University Of Kelaniya Score : 1 (1)

Won : University Of Moratuwa
Hockey

15

September, 2018

COL vs JAF(QUATER FINAL-1)

Hockey - Male | University Of Colombo Vs University Of Jaffna

University Of Colombo Score : 2(3)
University Of Jaffna Score : 2(5)

Won : University Of Jaffna
Hockey

15

September, 2018

MOR vs SAB(QUARTER FINAL-2 )

Hockey - Male | University Of Moratuwa Vs Sabaragamuwa University

University Of Moratuwa Score : 7
Sabaragamuwa University Score : 0

Won : University Of Moratuwa
Hockey

15

September, 2018

SAB vs RAJ (QUARTER FINAL 4)

Hockey - Female | Sabaragamuwa University Vs Rajarata University

Sabaragamuwa University Score : 2
Rajarata University Score : 0

Won : Sabaragamuwa University
Hockey

15

September, 2018

RAJ vs KEL (QUARTER FINAL 03)

Hockey - Male | Rajarata University Vs University Of Kelaniya

Rajarata University Score : 1(4)
University Of Kelaniya Score : 1(2)

Won : Rajarata University
Hockey

15

September, 2018

COL vs SJP (QUARTER FINAL 03)

Hockey - Female | University Of Colombo Vs University of Sri Jayewardenepura

University Of Colombo Score : 0 (3)
University of Sri Jayewardenepura Score : 0 (2)

Won : University Of Colombo