Hockey

15

September, 2018

KEL vs JAF (QUARTER FINAL 02)

Hockey - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Jaffna

University Of Kelaniya Score : 2
University Of Jaffna Score : 1

Won : University Of Kelaniya
Hockey

15

September, 2018

MOR vs PER (QUARTER FINAL 01)

Hockey - Female | University Of Moratuwa Vs University Of Peradeniya

University Of Moratuwa Score : 1
University Of Peradeniya Score : 0

Won : University Of Moratuwa
Football

10

September, 2018

SAB vs MOR(Semi Final)

Football - Male | Sabaragamuwa University Vs University Of Moratuwa

Sabaragamuwa University Score : 2
University Of Moratuwa Score : 1

Won : Sabaragamuwa University
Football

10

September, 2018

PER vs COL(Semi Final-2018)

Football - Male | University Of Peradeniya Vs University Of Colombo

University Of Peradeniya Score : 4
University Of Colombo Score : 0

Won : University Of Peradeniya
Football

10

September, 2018

MOR vs COL(Consolation Final)

Football - Male | University Of Moratuwa Vs University Of Colombo

University Of Moratuwa Score : 0
University Of Colombo Score : 2

Won : University Of Colombo
Football

10

September, 2018

PER vs SAB(FINAL)

Football - Male | University Of Peradeniya Vs Sabaragamuwa University

University Of Peradeniya Score : 0(6)
Sabaragamuwa University Score : 0(7)

Won : Sabaragamuwa University
Table Tenis

09

September, 2018

MOR vs SAB (SEMI FINAL)

Table Tenis - Female | University Of Moratuwa Vs Sabaragamuwa University

University Of Moratuwa Score : 03
Sabaragamuwa University Score : 01

Won : University Of Moratuwa
Table Tenis

09

September, 2018

SJP vs COL (SEMI FINAL)

Table Tenis - Female | University of Sri Jayewardenepura Vs University Of Colombo

University of Sri Jayewardenepura Score : 03
University Of Colombo Score : 01

Won : University of Sri Jayewardenepura
Table Tenis

09

September, 2018

MOR vs SJP (SEMI FINAL)

Table Tenis - Male | University Of Moratuwa Vs University of Sri Jayewardenepura

University Of Moratuwa Score : 03
University of Sri Jayewardenepura Score : 01

Won : University Of Moratuwa
Table Tenis

09

September, 2018

COL vs KEL (SEMI FINAL)

Table Tenis - Male | University Of Colombo Vs University Of Kelaniya

University Of Colombo Score : 03
University Of Kelaniya Score : 01

Won : University Of Colombo