Basketball

02

September, 2019

SLUG XII 2019- Basketball

Basketball - Male | University Of Kelaniya Vs Uva Wellassa University

University Of Kelaniya Score : 36
Uva Wellassa University Score : 13

Won : University Of Kelaniya
Elle

01

September, 2019

Finals

Elle - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Ruhuna

University Of Kelaniya Score : 09
University Of Ruhuna Score : 01

Won : University Of Kelaniya
Elle

01

September, 2019

Semi Finals - Match 02

Elle - Female | University Of Kelaniya Vs Rajarata University

University Of Kelaniya Score : 04 (2nd deciding 5 balls-02)
Rajarata University Score : 04 (2nd deciding 5 balls -01)

Won : University Of Kelaniya
Elle

01

September, 2019

Quater Finals match 04

Elle - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Colombo

University Of Kelaniya Score : 03 (super over 02)
University Of Colombo Score : 03 (super over 01)

Won : University Of Kelaniya
Elle

01

September, 2019

Quater Finals Match 02

Elle - Male | University of Sri Jayewardenepura Vs University Of Kelaniya

University of Sri Jayewardenepura Score : 04
University Of Kelaniya Score : 03

Won : University of Sri Jayewardenepura
Netball

28

August, 2019

SLUG XIII 2019 - Quarter Finals - Match No. 20

Netball - Female | University Of Moratuwa Vs University Of Kelaniya

University Of Moratuwa Score : 32
University Of Kelaniya Score : 29

Won : University Of Moratuwa
Badminton

28

August, 2019

SLUG xiii 2019

Badminton - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Moratuwa

University Of Kelaniya Score : 3
University Of Moratuwa Score : 1

Won : University Of Kelaniya
Netball

27

August, 2019

SLUG XIII 2019 - Preliminary Round - Match No. 03

Netball - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Peradeniya

University Of Kelaniya Score : 32
University Of Peradeniya Score : 20

Won : University Of Kelaniya
Netball

27

August, 2019

SLUG XIII 2019 - Preliminary Round - Match No. 09

Netball - Female | University Of Kelaniya Vs Eastern University

University Of Kelaniya Score : 56
Eastern University Score : 7

Won : University Of Kelaniya
Netball

27

August, 2019

SLUG XIII 2019 - Preliminary Round - Match No. 16

Netball - Female | University Of Kelaniya Vs University Of Ruhuna

University Of Kelaniya Score : 31
University Of Ruhuna Score : 17

Won : University Of Kelaniya