Sport University M/F Points
AthleticUva Wellassa UniversityMale1
AthleticUva Wellassa UniversityFemale6
BadmintonUva Wellassa UniversityMale1
BadmintonUva Wellassa UniversityFemale1
BaseballUva Wellassa UniversityMale1
BasketballUva Wellassa UniversityMale1
BasketballUva Wellassa UniversityFemale5
CarromUva Wellassa UniversityMale1
CarromUva Wellassa UniversityFemale1
ChessUva Wellassa UniversityMale7
ChessUva Wellassa UniversityFemale3
CricketUva Wellassa UniversityMale1
ElleUva Wellassa UniversityMale5
ElleUva Wellassa UniversityFemale1
FootballUva Wellassa UniversityMale1
HockeyUva Wellassa UniversityMale1
HockeyUva Wellassa UniversityFemale1
KaratheUva Wellassa UniversityMale8
KaratheUva Wellassa UniversityFemale1
NetballUva Wellassa UniversityFemale1
Road RaceUva Wellassa UniversityMale5
RugbyUva Wellassa UniversityMale5
SwimmingUva Wellassa UniversityMale1
SwimmingUva Wellassa UniversityFemale1
Table TennisUva Wellassa UniversityMale1
Table TennisUva Wellassa UniversityFemale1
TeakwondoUva Wellassa UniversityMale6
TeakwondoUva Wellassa UniversityFemale8
TennisUva Wellassa UniversityMale1
TennisUva Wellassa UniversityFemale1
VolleyballUva Wellassa UniversityMale1
VolleyballUva Wellassa UniversityFemale1
WrestlingUva Wellassa UniversityMale1