Sport University M/F Points
AthleticUva Wellassa UniversityMale1
AthleticUva Wellassa UniversityFemale5
BadmintonUva Wellassa UniversityMale1
BadmintonUva Wellassa UniversityFemale1
BaseballUva Wellassa UniversityMale1
BasketballUva Wellassa UniversityMale1
BasketballUva Wellassa UniversityFemale1
CarromUva Wellassa UniversityMale6
CarromUva Wellassa UniversityFemale1
ChessUva Wellassa UniversityMale6
ChessUva Wellassa UniversityFemale4
CricketUva Wellassa UniversityMale1
ElleUva Wellassa UniversityMale1
ElleUva Wellassa UniversityFemale1
FootballUva Wellassa UniversityMale1
HockeyUva Wellassa UniversityMale1
HockeyUva Wellassa UniversityFemale1
KaratheUva Wellassa UniversityMale6
KaratheUva Wellassa UniversityFemale1
NetballUva Wellassa UniversityFemale1
Road RaceUva Wellassa UniversityMale6
RugbyUva Wellassa UniversityMale1
SwimmingUva Wellassa UniversityMale1
SwimmingUva Wellassa UniversityFemale1
Table TenisUva Wellassa UniversityMale1
Table TenisUva Wellassa UniversityFemale1
TeakwondoUva Wellassa UniversityMale9
TeakwondoUva Wellassa UniversityFemale7
TennisUva Wellassa UniversityMale1
TennisUva Wellassa UniversityFemale1
VolleyballUva Wellassa UniversityMale1
VolleyballUva Wellassa UniversityFemale1
WeightliftingUva Wellassa UniversityMale1