Sport University M/F Points
BaseballUniversity Of MoratuwaMale12
CarromUniversity Of MoratuwaMale8
CarromUniversity Of MoratuwaFemale14
RugbyUniversity Of MoratuwaMale11
Table TennisUniversity Of MoratuwaMale16
Table TennisUniversity Of MoratuwaFemale16